Procedury ZKP – Personel

Cel:
Zapewnienie kompetentnego personelu, posiadającego stosowne uprawnienia i odpowiedzialności, gwarantującego właściwy przebieg procesów.
Wymaganie – producent powinien określić wymagane kompetencje personelu i udokumentować ich spełnienie. Określić odpowiedzialności oraz przydzielone uprawnienia.

Należy określić i udokumentować:
a) wymagania kompetencyjne i sposób ich spełnienia dla:

 • personelu ZKP (pełnomocnik ZKP, upoważniony do podpisywania deklaracji zgodności)
 • personelu projektowania i technologii
 • personelu nadzoru nad produkcją
 • personelu nadzoru spawalniczego
 • spawaczy i operatorów
 • personelu kontroli i badań
 • personelu antykorozji
 • odpowiedzialności,
 • przydzielone uprawnienia,
 • wzajemne zależności pomiędzy personelem, który
  zarządza, wykonuje i weryfikuje prace (w szczególności
  prace mające wpływ na zgodność wyrobu
 • z wymaganiami).

b) Należy określić osoby (stanowiska) odpowiedzialne za:

 • nadzór nad systemem ZKP (w tym nadzór nad dokumentacją systemową i zapisy)
 • wystawianie i podpisywanie deklaracji zgodności
 • ustalenie niezbędnych procedur i instrukcji
 • projektowanie
 • ocenę zdolności wykonania
 • określenie i przegląd wymagań dla wyrobu (specyfikacja wyrobu)
 • określenie wymagań dla materiałów do produkcji
 • zakupy materiałów
 • zwalnianie materiałów i surowców do produkcji
 • opracowanie dokumentacji produkcyjnej i nadzór nad dokumentacją
 • nadzór nad maszynami i urządzeniami do produkcji (wykazy, konserwacje, remonty, przeglądy, zapisy)
 • nadzór nad wyposażeniem do kontroli i badań (wykaz, harmonogramy sprawdzeń, dokumentowanie)
 • nadzór nad procesem produkcji
 • nadzór nad procesami spawalniczymi
 • nadzór nad procesami antykorozji
 • nadzór nad procesami kontroli i badań oraz ocenę zgodności na każdym etapie wytwarzania i ocenę końcową
 • nadzór nad wyposażeniem do kontroli i badań
 • nadzór nad wyrobem niezgodnym
 • nadzór nad znakowaniem i zabezpieczaniem wyrobu
 • identyfikacja przyczyn niezgodności, ustalenie działań korygujących i zapobiegawczych oraz ocenę ich skuteczności
 • analizę reklamacji
 • Ustalić należy sposoby i formy utrzymywania i podnoszenia kompetencji personelu.
 • Określić zasady planowania szkoleń personelu, w szczególności personelu mającego wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami i funkcjonowanie ZKP.
 • Określić sposób dokumentowania szkoleń. Zapisy ze szkoleń powinny być na bieżąco utrzymywane.