Procedury ZKP – Przegląd wymagań

Cel: Określenie wymagań dla wyrobu i ocena możliwości
ich spełnienia przez wytwórcę.

Wymaganie: należy zapewnić że ustalony jest tok postepowania przy prowadzeniu przeglądu wymagań w celu sprawdzenia zdolności wytwórcy do ich spełnienia. Określenia możliwości wykonania prac, zapewnienia środków do wykonania wyrobu i zachowania terminów dostawy.

  • Ustalenia czy dokumentacja jest przejrzysta i jednoznaczna oraz zapewnienia, że jakiekolwiek zmiany między umowa i każdą wcześniejszą ofertą zastały zidentyfikowane, a klient zostanie powiadomionyo zmianach.
  • Niezbędne informacje i wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji powinny być uzgodnione i skompletowane przed rozpoczęciem jej wykonania.

a) W zakresie przeglądu należy rozpatrzyć:

  • stosowane normy dotyczące wyrobu
  • wymagania ustawowe i wynikające z przepisów
  • wymagania dodatkowe określone przez wytwórcę lub zamawiającego
  • specyfikację wyrobu (tablice A1 i A2 EN 1090-2, klasy wykonania, stopnie przygotowania powierzchni, klasy tolerancji, wymagania dotyczące bezpieczeństwa robót)
  • zdolność wytwórcy do spełnienia opisanych wymagań

W ramach przeglądu technicznego należy rozpatrzyć
m. in. wymagania określone w normie
PN-EN ISO 3834-2 pkt. 5.3.