Regulamin zakupów

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Izabela Brzyska-Mazur Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości z siedzibą os. Strusia 1A w Krakowie, NIP: PL 866 157 79 30, REGON 292800211, tel +48 12 414 01 25, adres email: biuro@ikmj.com.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Produkty elektroniczne oraz usługi dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

 1. Sklep nie prowadzi sprzedaży osobom fizycznym posiadającym miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej https://ikmj.com/kontakt.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy produktu lub usługi.
 4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie wysyłając email potwierdzający zamówienie, lub na życzenie fakturę proforma, stanowiącą jedynie ofertę handlową. Faktura proforma nie jest fakturą VAT w rozumieniu Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn.zm.)
 5. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym produkcie lub usłudze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka produktu lub usługi, termin i sposób dostawy.
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami netto (w koszyku jest doliczany podatek VAT – stawka  23%).
 8. W przypadku zamówień produktów cyfrowych podczas składania zamówienia Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na dostarczenie produktów cyfrowych na wskazany podczas zamówienia adres e-mail.
 9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego produktu lub usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w przycisk “Kupuję i płacę”.
 10. Zamawiający dokonując zamówienia składa oświadczenia jak w §10 Ochrona prywatności. Brak akceptacji powyższych zgód i oświadczeń powoduje niemożliwość zakupu i realizacji szkolenia.
 11. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.” albo „W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu.

§3 Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelewem – wówczas po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklep wysyła email informujący o udostępnionych produktach cyfrowych na adres e-mail wskazany przez Klienta lub w przypadku zamówionych usług IKMJ kontaktuje się z zamawiającym – czas realizacji do 3 dni roboczych,
  2. płatnością elektroniczną – szybkim przelewem lub kartą płatniczą:
   – wówczas po pozytywnym zweryfikowaniu płatności produkty cyfrowe są udostępniane automatycznie lub w następnym dniu roboczym od zaksięgowania płatności,
   – w przypadku zakupu usług – Sklep ustali termin świadczenia usługi najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.
  3. w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
  4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Obsługiwane przez Blue Media S.A. karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro
  5. Pozostałe płatności online są obsługiwane przez mElements S.A.
 • Po odnotowaniu płatności zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura zostanie przekazana wyłącznie drogą elektroniczną z adresu: ksiegowosc@ikmj.com w formacie PDF na adres e-mail zamawiającego.
 • Faktura Vat zostanie wystawiona na dane zadeklarowane podczas zamówienia. W przypadku faktur wystawionych na osoby fizyczne nie ma możliwości zmiany danych nabywcy.
 • Sklep nie pobiera opłat dodatkowych za wysłanie produktów wysyłanych przez Internet lub świadczonych usług, chyba, że opis produktu stanowi inaczej.
 • Podane w sklepie ceny są cenami netto (w koszyku zosatenie naliczone 23% podatku VAT.
 • Warunkiem udostępnienia produktu lub realizacji usługi jest zapłata za zamówienie.

§4 Dostarczenie produktów elektronicznych i usług

 1. Zamówione produkty elektroniczne w postaci plików są wysyłane przez Sklep jedynie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia. Sklep nie wysyła produktów na nośnikach danych ani w postaci papierowej, z wyjątkiem wydruków świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, dyplomów lub innych dokumentów, jeżeli ich przesłanie jest zdefiniowane w opisie nabywanego produktu. W takim przypadku warunki wysyłki są zdefiniowane w opisie produktu.
 2. Zamówione usługi są świadczone online lub na miejscu u Klienta:
  1. w przypadku szkoleń w terminie podanym w temacie lub opisie szkolenia – IKMJ zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu w porozumieniu z klientem,
  2. pliki są udostępniane do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności za zamówienie, (patrz §3 Płatności)
  3. czas świadczenia usługi zostanie uzgodniony z Klientem w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności dokonanej za zamówienie patrz (§3 Płatności).
 3. Dostęp do plików cyfrowych i treści produktów wynosi:
  30 dni – w przypadku egzaminów
  365 dni – w przypadku pozostałych produktów cyfrowych, jeśli, że opis produktu nie stanowi inaczej.
  Po wygaśnięciu dostępu nie ma możliwości jego przedłużenia.

§5 Warunki techniczne

 1. Wymagania techniczne dla klienta:
  O ile nie są zdefiniowane w opisie produktu:

  1. stabilny dostęp do Internetu
  2. komputer stacjonarny lub laptop z przeglądarką, kamerą internetową, głośnikiem (lub słuchawkami) i mikrofonem
  3. pakiet Microsoft Office 2010 lub nowszy, zawierający: MS Excell, MS Word, MS Power Point,
  4. programy otwierające formaty plików .pdf, .zip oraz plików multimedialnych.
 2. Klient oświadcza, że spełnia warunki techniczne.
 3. Sklep nie bierze odpowiedzialności za błędy w produktach elektronicznych w przypadku użycia przez Klienta oprogramowania innego niż podane w pkt 1a), 1b) i 1 c)
 4. Niektóre produkty elektroniczne mogą zawierać zablokowane elementy kluczowe, aby zapobiegać naruszeniu poprawności merytorycznej i technicznej produktu oraz Licencji IKMJ.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. z późn. zm. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od potwierdzenia zamówienia, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ust. 13 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj.
  1. w zakresie świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług)
  2. w zakresie zakupu produktów elektronicznych, jeśli pobranie udostępnionych plików lub rozpoczęciem egzaminu nastąpiło przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku szkoleń, jeśli Klient nie poinformuje pisemnie IKMJ o nieobecności uczestnika szkolenia na co najmniej 5 dni roboczych przed datą szkolenia. Wówczas zostanie naliczona opłata w pełnej wysokości ceny danego zamówienia.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, produkt nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 5. Sklep po skutecznym odstąpieniu od umowy przez Klienta, zwraca mu zapłaconą kwotę, zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być rozpatrywane w ramach odpowiedzialności za niezgodność produktu cyfrowego (dawniej:”rękojmi”) w przypadku konsumentów zgodnie w Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zm.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu (faktura VAT) lub nr zamówienia.
 3. W przypadku niezgodności zamówionego produktu lub usługi z umową Klient powinien zgłosić reklamację pisemnie wraz z opisem niezgodności i wad produktu lub usługi na adres e-mail: biuro@ikmj.com lub na adres IKMJ, os. Strusia 1A, 31-807 Kraków .
 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji wraz z opisem niezgodności.
  W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sklep nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z udostępnieniem Klientowi nowego produktu elektronicznego lub ponownego świadczenia usługi bądź usunięcia niezgodności, koszty ponosi Sklep.
 6. Podstawą do reklamacji nie mogą być:
  1. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie danych w produktach i usługach (np. kolorów),
  2. Problemy z produktem elektronicznym lub wyświadczeniem usługi, które wystąpiły w skutek użycia oprogramowania innego niż podane w §5 Warunki techniczne.
  3. Klient odmawia współpracy w celu ustalenia, czy brak zgodności produktu lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego klienta.
  4. Brak zastosowania się Klienta do ustalonych terminów wymagających spotkań online lub na miejscu.

§8 Polityka zwrotów i odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Zwrot produktu cyfrowego może nastąpić tylko w przypadku:
  1. pisemnego poinformowania Sklepu o zwrocie produktu cyfrowego oraz sposobie zwrotu płatności oraz
  2. jedynie przed pobraniem udostępnionych w Sklepie prduktów czy usług.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu płatności, Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§9 Administracja sklepem

 1. W Sklepie obowiązuje zakaz umieszczania treści obraźliwych lub nielegalnych.
 2. Klient nie może wprowadzać treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami lub powszechnie uważanych za obraźliwe.
 3. Wpisy obraźliwe lub niezgodne z prawem i ogólnie panującymi normami społecznymi będą usuwane przez administratora Sklepu.

§10 Ochrona prywatności

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką prywatności w celu obsługi bieżących zamówień i zapytań.
 2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Klient rejestrując się w Sklepie składa zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych. Z otrzymywania materiałów reklamowo-promocyjnych Klient ma prawo zrezygnować poprzez wypisanie się z listy wysyłkowej klikają w link otrzymanego newslettera.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
 5. Sklep nie udostępnia danych osobom trzecim a zgromadzone podczas zamówienia dane służą jedynie czynnościom finansowo-podatkowym.
 6. Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje: Politykę Prywatności oraz Politykę Plików Cookie.

§11 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów produktów i usług) bez pisemnej zgody Sklepu zgodnie z Licencją IKMJ.

§12 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
Koszyk